CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

Zapisz się - Formularz rejestracyjny

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE WYCZYŚĆ

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Pełna treść deklaracji przystąpienia do projektu poniżej.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Mój zawód, moja przyszłość,mój Sukces” nr wniosku o dofinansowanie WND-POWR.01.02.02-12- 0338/15

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Mój zawód, moja przyszłość, mój Sukces” realizowanym w okresie od 1 maja 2016 do 31 marca 2018 roku na terenie woj. małopolskiego przez partnerstwo, które tworzą: STAD Sp. z o.o. (Lider) i WYG Consulting Sp z o.o. (Partner). Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym i niniejszej deklaracji dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oświadczam, że znam i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie. Oświadczam, że w przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczę do biura projektu kopię umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie z atrudnienia/samozatrudnienia. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.