CEL

PROJEKTU

KORZYŚCI

WSPARCIE

ZAPISZ

SIĘ

ETAPY

DZIAŁAŃ

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OFERTA

SZKOLEŃ

CEL PROJEKTU

 

Projekt ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnej osób młodych - do 29 r.ż, z terenu województwa małopolskiego.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2016 – 31.03.2018r. Aż 60% uczestników naszego Projektu, po uczestnictwie w całej ścieżce doradczej i szkoleniowej – uzyska zatrudnienie!

 

 

ADRESACI PROJEKTU

 

Projekt dedykowany jest do grupy 150 osób młodych  (100 kobiet i 50 mężczyzn), którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

 

mieszkają na terenie województwa małopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  

w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia 

są osobami biernymi zawodowo (osobami, które nie pracują i nie są zarejestrowane  

w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)

w momencie przystąpienia do projektu - nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu (uwaga: powyższe kryterium jest spełnione dla studentów studiów zaocznych) 

w momencie przystąpienia do Projektu nie uczestniczyły w szkolenia finansowanych  

z środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

 

Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Wartość Projektu - 2 060 587,48 zł

Dofinansowanie projektu z UE - 1 957 087,48 zł

Cel i adresaci projektu: