Schemat uczestnictwa w projekcie

 

KROK 1: Kwalifikacja do projektu

Czas trwania: 1 godzina na każdego uczestnika

 

Z każdym uczestnikiem, który zgłosi się do udziału w Projekcie zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, w trakcie której ocenione zostanie spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa, omówiona zostanie szczegółowo oferta Projektu, jak również oceniony zostanie poziom motywacji uczestnika do udziału w całej ścieżce świadczeń zaplanowanej w Projekcie.

 

KROK 2: Przygotowanie indywidualnego planu działania

Czas trwania: 5 godzin na każdego uczestnika

 

Po zakwalifikowaniu się do Projektu, każdemu uczestnikowi - w ramach indywidualnych konsultacji/spotkań z ekspertami ds. doradztwa zawodowego, zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD). Wspólnie z ekspertem każdy uczestnik projektu stworzy własną, indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, której wdrażanie rozpocznie na kolejnych etapach udziału w Projekcie.

 

W Planie Działania wskazane zostaną również niezbędne szkolenia/kursy, które uczestnik powinien odbyć, aby zwiększyć swoją szansę na zdobycie zatrudnienie.

 

KROK 3: Udział w 6-dniowych warsztatach pracy

Czas trwania: 48 godzin; warsztaty w 10 osobowych grupach

 

Każdy uczestnik Projektu, po stworzeniu Indywidualnego Planu Działania, weźmie udział w profesjonalnych 48 godzinnych warsztatach pracy.

Celem warsztatu jest:

 

1. przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej

 

2. stworzenie dokumentacji aplikacyjnej – CV, listu motywacyjnego

 

3. doskonalenie umiejętności interpersonalnych  

 

4. budowanie automotywacji  

 

5. opanowanie technik radzenia sobie ze stresem

 

6. wykształcenie umiejętności dot. przełamywania barier komunikacyjnych

 

7. poznanie kluczowych zasad dot. spotkania rekrutacyjnego – zachowanie, ubiór

 

8. zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – symulacje rozmów kwalifikacyjnych

 

Warsztaty prowadzone będą w grupach 10 osobowych w miejscach dogodnych dla uczestników Projektu. Warsztaty skupiony zostanie na ćwiczeniu praktycznych umiejętności i opanowaniu najważniejszych  technik komunikacji i zachowania się w trakcie spotkań rekrutacyjnych.

 

KROK 4: Udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach zawodowych Dodatkowo otrzymanie stypendium szkoleniowego

Czas trwania: 120 godzin; szkolenia w 10 osobowych grupach

 

Każdy uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać z udziału w wysokiej jakości specjalistycznych szkoleniach i kursach zawodowych. Zgodnie z potrzebami, które zostaną wskazane w Indywidualnym Planie Działania, uczestnik Projektu weźmie udział w 120 godzinnym kursie/szkoleniu dostosowanym do jego profilu zawodowego.

 

W trakcie odbywania szkolenia każdemu uczestnikowi wypłacane jest stypendium szkoleniowe, a także pokrywane są koszty ubezpieczenia i niezbędnych badań lekarskich.

 

W ramach Projektu przygotowano następującą listę certyfikowanych kursów:

 

• Grafik komputerowy

 

• Pracownik administracyjno-biurowy

 

• Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

 

• Kucharz malej gastronomii

 

• Sprzątanie obiektów wielkopowierzchniowych

 

• Pracownik gastronomii - barman

 

• Opiekun osób starszych

 

 

Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikowanych.

 

W projekcie istnieje możliwość skierowania uczestnika na inny kurs/szkolenie, który będzie zbieżny ze zdiagnozowanymi potrzebami w zakresie kwalifikacji zawodowych.

 

KROK 5: Staże i praktyki w firmach

Czas trwania: 3 miesiące

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać również z płatnych staży i praktyk, które oferował będzie Organizator. Staże i praktyki w firmach pozwolą uczestnikom na wykorzystanie i sprawdzenie zdobytych kwalifikacji, jednocześnie pozwolą na praktyczne ich zastosowanie w środowisku pracy.

 

Informacje o stażach:

 

• Staże w firmach trwają 3 miesiące

 

• W trakcie stażu każdy uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 997 zł  za każdy miesiąc odbywania stażu

 

• Organizator stażu opłaca dodatkowo ubezpieczenia społeczne, niezbędne badania lekarskie oraz koszty dojazdu (dot. wyłącznie publicznych środków komunikacji) – uczestnik stażu nie ponosi żadnych kosztów

 

KROK 6: Pośrednictwo pracy

Czas trwania: świadczone przez cały okres udziału uczestnika w projekcie

 

Najważniejszym zadaniem w projekcie jest pośrednictwo pracy. Celem tego działania jest aktywna pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu odpowiedniego zatrudniania.

 

Zadaniem pośredników pracy w projekcie jest aktywne poszukiwanie na lokalnym rynku odpowiednich ofert zatrudnienia i oferowaniu ich uczestnikom projektu. Pośrednicy w projekcie będą odpowiedzialni za organizację staży / praktyk, jak również za wskazywanie uczestnikowi projektu odpowiadających jego profilowi zawodowemu, ofert pracy.

 

Kluczowym założeniem dla prowadzonych w projekcie działań pośrednictwa pracy jest znalezienie odpowiedniej pracy dla wszystkich uczestników projektu.

 

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 

• Wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów

 

• Możliwość zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych – udział w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach i kursach zawodowych

 

• Udział w płatnych stażach i praktykach w firmach - gratyfikacja finansowa w postaci stypendiów szkoleniowych i stypendiów stażowych