CEL PROJEKTU

 

Projekt ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnej osób młodych - do 29 r.ż, z terenu województwa małopolskiego.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od  01.05.2016 do 31.03.2018r.

 

Aż 60% uczestników naszego Projektu, po uczestnictwie w całej ścieżce doradczej i szkoleniowej – uzyska zatrudnienie!

 

 

ADRESACI PROJEKTU

 

Projekt dedykowany jest do grupy 150 osób młodych  (100 kobiet i 50 mężczyzn), którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

 

• mieszkają na terenie województwa małopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  

 

• w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia

 

• są osobami biernymi zawodowo (osobami, które nie pracują i nie są zarejestrowane  

 

w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)

 

• w momencie przystąpienia do projektu - nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu (uwaga: powyższe kryterium jest spełnione dla studentów studiów zaocznych)

 

• w momencie przystąpienia do Projektu nie uczestniczyły w szkolenia finansowanych z środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni